Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z normą 1090-1 stała się obowiązkowa wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011. Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Cytat z rozporządzenia:

„wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Norma 1090

Norma 1090-1 jest normą zharmonizowaną z rozporządzeniem 305/2011. Oznacza to, że aby spełnić wymagania rozporządzania i móc wprowadzać konstrukcje stalowe lub aluminiowe jako wyroby budowlane na rynku krajowym oraz europejskim, należy spełnić wymagania tej właśnie normy.

Część pierwsza normy 1090-1 – Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych – określa wymagania, które musi spełnić produkt w zakresie m. in.:

  • wyrobów konstrukcyjnych,
  • tolerancji wymiarów i kształtu,
  • spawalności,
  • odporności na kruche pękanie,
  • reakcji na ogień,
  • substancji niebezpiecznych,
  • odporności na uderzenia,
  • trwałości charakterystyk konstrukcyjnych (np. nośności).

Wymagania te często przywołują normy 1090-2 lub 1090-3. Właśnie w tych specyfikacjach zostały zawarte szczegółowe wymagania dla konstrukcji stalowych (cz. 2) oraz aluminiowych (cz. 3). Z tego powodu normy 1090-1 należy zawsze używać łącznie z uzupełniającą ją częścią, odpowiadającą danemu produktowi. Norma ta definiuje również metody oceny mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami.

Działania w obszarze oceny zgodności zostały podzielone (zgodnie z rozporządzeniem 305) na:

  • działania producenta w tym zakresie: przeprowadzenie wstępnego badania typu (zgodnie z punktem 6.2), wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (zgodnie z pkt. 6.3), próby, badania i kontrola wytwórni (Tablica 2);
  • działania jednostki certyfikującej (jednostki notyfikowanej): wstępna inspekcja zakładu i ZKP oraz ciągły nadzór.

tabela_zkp_dekra_1090_blog

(kliknij, aby powiększyć)

 

Zakładowa Kontrola Produkcji” oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Celem wprowadzenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest zapewnienie, że produkty dostarczane na rynek będą zgodne z zadeklarowaną charakterystyką.

 

Podstawowe wymagania według pkt. 6.3:

6.3.2 Personel:

– Określenie odpowiedzialności, zwierzchności oraz wzajemnych realizacji personelu zarządzającego oraz wykonującego prace, które mają wpływ na zgodność wyrobu.
– System FPC powinien zapewniać odpowiednie kwalifikacje i szkolenia personelu, którego działania mają wpływ na ocenę zgodności.

6.3.3 Wyposażenie – Producent powinien zapewnić odpowiednie procedury dotyczące sprzętu do pomiarów liniowych i masy oraz badań. Sprzęt powinien być kalibrowany z określoną częstotliwością.

– Wyposażenie do produkcji powinno być regularnie kontrolowane (zgodnie z procedurami). Producent powinien rejestrować kontrole i konserwacje.

6.3.4 Proces projektowania konstrukcji – Gdy projektowanie jest prowadzone przez producenta, system FPC powinien określić procedury dotyczące sprawdzania obliczeń, wskazywać osoby odpowiedzialne za projekt, zapewnić zgodność z założeniami.

– Producent powinien prowadzić zapisy wykazujące zadowalającą wiarygodność projektu.

6.3.5 Wyroby konstrukcyjne stosowane w produkcji – Producent powinien wdrożyć procedurę służącą sprawdzeniu, że wyrobu konstrukcyjne używane w produkcji są zgodne ze specyfikacją,

– Producent powinien zapewnić identyfikację wyrobów zgodną z EN 1090-2, EN 1090-3.

6.3.6 Specyfikacja elementu – Specyfikacja powinna zostać opracowana na podstawie projektu, powinna zawierać niezbędne informacje umożliwiające wytworzenie elementu oraz ocenę zgodności.

– Producent powinien opracować i wdrożyć plan kontroli i badań, który ma służyć sprawdzeniu zgodności elementów ze specyfikacją.

6.3.7 Ocena wyrobu – Producent powinien ustalić procedury mające na celu zapewnienie, że zostały zachowane wszystkie właściwości i klasy elementu, które producent deklaruje.

– Środki kontroli oraz metody oceny podano w Tablicy 2. Wymagania dotyczące badań podane w specyfikacji elementu powinny być uzupełnieniem do wymagań podstawowych podanych w Tablicy 2.

6.3.8 Wyroby niezgodne

– Należy wdrożyć procedury określające sposób postępowania z niezgodnościami. Procedury powinny być zgodne z EN 1090-2, EN 1090-3.

Producent powinien przechowywać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez odpowiedni czas określony w procedurach ZKP.

 

Paulina Budniak,

Koordynator ds. ZKP i ISO 3834, Grupa DEKRA w Polsce