Wielu z producentów elementów stalowych i aluminiowych zastanawia się, czy produkt, który wytwarza producent podlega pod normę 1090-1, czy też nie. Sama norma 1090-1 nie odnosi się do konkretnych produktów, dlatego do wyjaśnienia tego zagadnienia posłużymy się dokumentem CEN/TR 17052:2017 Guidelines on implementation EN 1090-1:2009+A1:2011. Execution of steel and alumienium structures. Part 1: Requarements for confomity assesment of structural components.

Aby wyrób podlegał pod normę 1090-1, powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. wyrób powinien być wyrobem budowlanym w rozumieniu Konstrukcji Rozporządzenie w sprawie produktów (UE) 305/2011:

„wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych”,

 1. produkt powinien spełniać wymagania EN 1090-2 lub EN 1090-3,
 2. wyrób budowlany powinien nie być objęty inną europejską specyfikacją techniczna (np. Konkretna norma zharmonizowana ([hEN] lub europejska aprobata techniczna, albo europejska ocena techniczna [ETA]).

Wiele wyrobów budowlanych nie podlega pod normę 1090, jednak produkty te mogą być wykorzystane jako elementy składowe konstrukcji, które są oceniane zgodnie z EN 1090-1.

Aktualne, przykładowe normy zharmonizowane wyrobów, które nie podlegają pod 1090:

PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe — część 5: Słupy oświetleniowe
stalowe — Wymagania
PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe — część 6: Słupy oświetleniowe
aluminiowe — Wymagania
PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów
— część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki
i wsporniki
PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów
— część 2: Nadproża
PN-EN 1317-5+A2:2012/ PN-EN 1317-5+A2:2012/

AC:2014-02

Systemy ograniczające drogę — część 5:
Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena
zgodności dotycząca systemów powstrzymujących
pojazd
PN-EN 1337-3:2010 Łożyska konstrukcyjne — część 3: Łożyska elastomerowe
PN-EN 1337-4:2010 Łożyska konstrukcyjne — część 4: Łożyska wałkowe
PN-EN 1337-5:2010 Łożyska konstrukcyjne — część 5: Łożyska garnkowe
PN-EN 1337-6:2010 Łożyska konstrukcyjne — część 6: Łożyska
wahaczowe
PN-EN 1337-7:2010 Łożyska konstrukcyjne — część 7: Łożyska sferyczne i
cylindryczne z PTFE
PN-EN 1337-8:2008 Łożyska konstrukcyjne — część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące
PN-EN 1856-1:2009 Kominy — Wymagania dotyczące kominów metalowych — część 1: Części składowe systemów kominowych
PN-EN 1856-2:2009 Kominy — Wymagania dotyczące kominów metalowych — część 2: Metalowe kanały wewnętrzne i metalowe łączniki
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych — część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy
PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozję — część 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach cienkich i taśm ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych
PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozję — część 5: Warunki techniczne dostawy prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowań konstrukcyjnych
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — Część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych — część 1: Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10340:2009 Odlewy staliwne do zastosowań konstrukcyjnych
PN-EN 10343:2010 Stale do ulepszania cieplnego do zastosowań konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy
PN-EN 12285-2:2005 Zbiorniki stalowe — część 2: Naziemne poziome, cylindryczne zbiorniki o pojedynczych lub podwójnych ściankach do magazynowani a palnych i niepalnych zanieczyszczeń wody
PN-EN 12899-1:2010 Stałe pionowe znaki drogowe — część 1: Znaki stałe
PN-EN 13084-5:2005/
PN-EN 13084-5:2005/AC:2006
Kominy wolno stojące — część 5: Materiał dla wykładziny murowej — Specyfikacja wyrobu
PN-EN 13241+A2:2016-10 Bramy — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne
PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania — Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali
PN-EN 13561+A1:2010 Zasłony zewnętrzne — Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
PN-EN 13659+A1:2010 Żaluzje — Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
PN-EN 13830:2005 Ściany osłonowe — Norma wyrobu
PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — część 1: Okna i drzwi zewnętrzne
PN-EN 14388:2009 Drogowe urządzenia przeciwhałasowe — Specyfikacje
PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych — część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 14509:2013-12 Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową — Wyroby fabryczne — Specyfikacje
PN-EN 14545:2008 Konstrukcje drewniane — Złącza typu wkładek – Wymagania
PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane — Łącznik trzpieniowe — Wymagania
PN-EN 14782:2008 Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania
PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania
PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych — część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 15088:2006 Aluminium i stopy aluminium — Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane — Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwieralne okna — Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne — Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

 

Przykładowe wyroby, które uzyskały europejską ocenę techniczną lub wciąż aktualną europejską aprobatę techniczną:

 • kotwy metalowe do stosowania w betonie;
 • zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych;
 • prefabrykowane obiekty budowlane (moduły);
 • metalowe kotwy wtryskowe do stosowania w podłożach murowych;
 • kołki do połączeń konstrukcyjnych;
 • kompensatory do mostów drogowych.

Jakie produkty podlegają pod normę 1090-1?

 • balkony;
 • balustrady, jeśli spełniają funkcję bariery;
 • stopy słupów;
 • belki nieobjęte normą EN 10025-1;
 • zaciski belkowe bez ETA;
 • produkty gięte z belek walcowanych na gorąco i blach stalowych;
 • stężenia;
 • mosty (w tym kładki drogowe, kolejowe i kładki, mosty rurowe, mosty ruchome);
 • budynki;
 • szkielety zadaszeń;
 • wiaty garażowe;
 • pomosty;
 • belki ażurowe;
 • kominy nieobjęte EN 1856-1 lub EN 1856-2 lub EN 13084-7;
 • formowane na zimno płatwie i rygle elewacyjne;
 • formowana na zimno blacha do pokryć dachowych i okładzin konstrukcyjnych;
 • formowane na zimno poszycie do stosowania w kompozytowych podłogach stalowych i betonowych;
 • słupy;
 • konstrukcje wsporcze suwnic, w tym belki jezdni suwnicy, szyny i odboje (zderzaki);
 • przepusty stosowane jako konstrukcja mostowa do przenoszenia ruchu;
 • zakrzywione i wygięte belki;
 • elementy cięte na wymiar z wyrobów walcowanych na gorąco;
 • wyjścia pożarowe;
 • dźwigary nieobjęte normą EN 10025-1;
 • trybuny i stadiony;
 • belki i dźwigary rusztowe;
 • poręcze (bariery / ochrona krawędzi);
 • wieszaki nieobjęte normami EN 845-1 i ETAG 015;
 • słupy oświetleniowe nieobjęte EN 40-5 lub EN 40-6 ani ETA;
 • nadproża nieobjęte EN 845-2;
 • ogrodzenia nośne;
 • szkielety markizy;
 • obrobione lub gięte aluminiowe półprodukty do stosowania jako elementy konstrukcyjne;
 • podpory maszyn, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej prac budowlanych;
 • konstrukcje murowe nieobjęte normami EN 845-1, EN 845-2 lub ETAG 029;
 • zestawy do budowy metalowej ramy bez ETA;
 • antresole;
 • bariery akustyczne nieobjęte normą EN 14388;
 • otwieranie ram do podłóg, ścian i dachów, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej;
 • konstrukcje wsporcze rurociągów i konstrukcje wsporcze rur;
 • maszyny i urządzenia, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej;
 • blachownice (spawane, skręcane lub nitowane);
 • prefabrykowane obiekty budowlane (moduły) bez ETA;
 • prefabrykowane fundamenty palowe bez ETA;
 • wstępnie nawiercone elementy z walcowanych na gorąco belek i blach stalowych;
 • płatwie,
 • systemy regałów i regałów, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej;
 • rampy, jeżeli stanowią integralną część konstrukcji nośnej;
 • tężniki płatwi;
 • dźwigary znakowe i suwnicowe;
 • silosy;
 • schody bez ETA;
 • szkielety do budynków, magazynów, szkół, szpitali, mieszkań, szop przemysłowych i rolniczych;
 • szkielety schronów;
 • elementy ze stali konstrukcyjnej do kompozytowych konstrukcji stalowych i betonowych;
 • zbiorniki nieobjęte normą EN 12285-2;
 • pręty rozciągane bez ETA;
 • konstrukcje drewniane z wyłączeniem elementów złącznych;
 • wieże i maszty;
 • kratownice;
 • kratownice;
 • chodniki, w tym podłoga z siatki, jeżeli stanowi integralną część konstrukcji nośnej;
 • nabrzeża, doki i mola;
 • ogrody zimowe i zielone domy.

 

Paulina Budniak,

Koordynator ds. ZKP i ISO 3834, Grupa DEKRA w Polsce

Co powinieneś wiedzieć o certyfikacji 1090? Dowiedz się.